Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel

STANKY HAGO, Veľký Lapáš 846, Veľký Lapáš 95104


Dodavatel je plátcem DPH.
IČO: 50195000
IČ DPH: SK1121316911

 

IBAN: SK0383300000002300945478

Číslo bankovního účtu: 2300945478
Směrový kód banky: 2010

Kontaktní údaje:

Telefon: 792224633
E-mail: info@profipartystan.cz

Adresa je pouze sídlo firmy nikoliv prodejna, kamennou prodejnu neprovozujeme.

I.  Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.profipartystan.cz provozovaném společností STANKY HAGO, Veľký Lapáš 846, Veľký Lapáš 95104, Slovenská Republika (dále jen "dodavatel" nebo „prodávající“). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami (jejichž nedílnou součástí je reklamační řád a ceník dopravy) pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a akceptuje je, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání této objednávky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího na jedné straně a kupujícího na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

II.  Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva – Spotřebitelskými smlouvami se rozumí smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel a závazky z nich vzniklé (dále jen "spotřebitelské smlouvy").

Kupující (zákazník) – Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel – je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

III.  Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.profipartystan.cz , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví (tím není dotčeno právo kupujícího - spotřebitele na dodání zboží s původně sjednanými vlastnostmi či jiná zákonná práva). Kupující má právo si před objednáním zboží položit e-mailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. 

IV.  Objednání zboží a uzavření smlouvy

Je-li kupující spotřebitelem, je návrhem k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky či reklamační řád neodpovídaly obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, S.o.s. na e-mailové adrese saop@spotrebitele.info. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupující spotřebitelem, pak je návrhem k uzavření kupní smlouvy zaslání závazné objednávky a smlouva vzniká až doručením závazného potvrzení ze strany prodávajícího kupujícímu (tím není potvrzení o přijetí objednávky).

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Seznam zboží na stránkách www.profipartystan.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Maximální lhůty pro doručení a práva kupujícího vyplývající z jejich nedodržení viz níže v bodě VII.

Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 1824 a § 1826 Nového občanského zákoníku).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V.  Zrušení objednávky u smluv uzavřených kupujícím, který není spotřebitelem

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena, pokud dojde k akceptaci návrhu bez výhrad. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

a) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

b) Případné storno objednávky lze provést jenom telefonicky! (viz sekce kontakty).

VI.  Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné ke dni objednání zboží a jsou konečné. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, kde jsou uvedeny i možné způsoby platby. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků za dopravu, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

U smluv uzavřených s kupujícím, který není spotřebitelem, navíc ještě platí: Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu cizích měn, inflaci nebo při změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny.

VII.  Dopravní podmínky a poštovné 

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny: 
Způsoby dopravy:

Doprava Vámi objednaného zboží je zajištěna kurýrskou společností GEIS 299kč s DPH/balík

 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno jakékoliv mechanické nebo jiné poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Kupující je povinen vizuálně zkontrolovat obal zboží přímo před dopravcem a případné poškození ihned na místě uvést do písemného škodního záznamu a to formou Zápisu o škodě nebo přípisem do doručovacího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen zásilku převzít. Samostatný zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilky je podkladem pro následné uplatnění práv poškozené strany. Pokud se jednalo o reklamaci skrytých vad, tedy situaci, kdy kupující zjistí vady na zboží až po jeho rozbalení, je povinností kupujícího reklamovat tuto zásilku u prodávajícího, který je plátcem dopravného nejpozději do 24h. Na pozdější reklamace na vady způsobené přepravou po uplynutí této lhůty u kupujícího, který není spotřebitelem, pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Nedodržení výše uvedeného postupu se nijak nedotýká práva spotřebitele uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady, nicméně prodávající může vyžadovat po spotřebiteli náhradu škody způsobenou neoznámením vady včas a tím nemožností uplatnit reklamaci u přepravce.

Kupující obdrží daňový doklad současně se zbožím na jeho balení.

Dodací lhůty:

Zboží, které je označeno „skladem“, je odesláno zpravidla následující pracovní den, nejpozději 2 pracovní dny po obdržení Vaší objednávky, o čemž budete neprodleně e-mailem informováni. Zboží je zpravidla doručeno do 1 dne (max. 2 dnů) od odeslání.

Pokud zboží, které je označeno „skladem“ nebude doručeno kupujícímu do pěti (5) pracovních dnů od učinění všech kroků ze strany kupujícího (zejména platba předem, je-li zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jiná jeho práva). V ostatních případech má kupující stejná práva, není-li mu zboží doručeno do deseti (10) pracovních dnů.

Zboží je odesíláno na dobírku nebo jen jako balík, pokud kupující zvolí "platbu předem převodem".

Ceny dopravy:

Ceník dopravy jednotlivých produktů:

Při objednávce  stánku nebo stolu je dopravné účtováno za každej 1 produkt/balík (250kč s DPH).

 

Při platbě předem převodem je cena za dopravu stejná, jako při platbě na dobírku.

VIII. Záruka a reklamace, včetně práva spotřebitele odstoupit od smlouvy a rozporu s kupní smlouvou

Viz reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto OP.

IX.  Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dodatků. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na STANKY HAGO, Veľký Lapáš 846, Veľký Lapáš 95104 (postačí i e-mailem zaslaným info@profipartystan.cz). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu a dodavatel je nepředává žádné další osobě (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou údaje předány jen v minimálním rozsahu, nutným pro doručení zboží).

Kupující a spotřebitel souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával a uchovával osobní údaje, které mu poskytuje a to po dobu neurčitou. Tyto údaje jsou zpracovávány i za účelem marketingu, tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech prodávajícího, počátku různých promo akcí, soutěží apod. a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, a to na dobu, než kupující nebo spotřebitel svůj souhlas odvolá. Prodávající si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů.

Kupující a spotřebitel je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace. Kupující a spotřebitel je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Odvoláním není dotčeno právo prodávajícího zpracovávat ty osobní údaje, které je oprávněn zpracovávat i bez souhlasu kupujícího a spotřebitele v souladu s příslušným zákonem. Prodávající si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na info@profipartystan.cz, nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky na čísle 792224633.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může zákazník odvolat také prostřednictvím odhlášení se ze zasílání e-mailů kliknutím na odhlášení v každém takovém e-mailovém obchodním sdělení.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

X.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán (krom zákonných a smluvních výjimek).

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem:

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit (tím není dotčena vázanost těmito OP – viz výše).